Standpunten

Vestigingsbeleid

De detailhandel levert een grote bijdrage aan de ruimtelijke structuur, identiteit en levendigheid van Nederland. Zodoende heeft de detailhandel een grote invloed op de leefbaarheid van dorpen en steden en ondersteunt de sociale cohesie. Een goed winkellocatiebeleid waarbij de binnensteden, dorpskernen en wijkcentra en perifere clusters worden versterkt, zorgt voor aantrekkelijke winkelgebieden. Daarbij vormt het kernwinkelgebied altijd de kern.

Winkeliers hebben te maken met allerlei regels voor bijvoorbeeld winkelinrichting, de toename van de lokale belastingdruk en issues in de relatie tussen huurder en verhuurder. Zo zou het niet moeten mogen dat een verhuurder een doorlopend huurcontract beëindigd onder het mom van renovatie, of dat er servicekosten in rekening worden gebracht die oneerlijk en niet-transparant zijn. Gemeenten zouden er goed aan doen om de binnenstad goed bereikbaar te maken en te houden door het te zien als iets wat bij gastvrijheid van een gemeente hoort in plaats van een inkomstenbron. Zeker als niet (permanent) sprake is van schaarste. Op de langere termijn is het ook voor gemeenten een slechte keus wanneer parkeergelden en lokale lasten wordt gebruikt om de begroting sluitend te krijgen in plaats van de toekomst van onze binnensteden veilig te stellen.

Door de grote veranderingen van de huidige tijd, is op grote schaal sprake van overcapaciteit. Het roer moet om. In 1995 hadden we in Nederland nog 15 miljoen m2 winkelvloer; anno 2017 is dat oppervlak verdubbeld. Terwijl noch het inwoneraantal, noch het besteedbaar inkomen zijn verdubbeld! En dan veranderen distributiemodellen door de komst van internet en mobiele telefoons razendsnel.

Winkelvestigingsbeleid is een zaak die ons allemaal aangaat: grootwinkelbedrijf, mkb-winkeliers, franchiseformules, food en non-food. De kracht met winkelhuisvesting is gezamenlijkheid; solitairte vestigingen versterken de gezamenlijkheid van een winkelbeleving niet. Daarom werken de winkeliers van de RND en CBL samen in de Expertgroep Winkelvastgoed om een beter vestigingsklimaat te realiseren, zodat de winkeliers voldoende mogelijkheden en vrijheden hebben om hun bijzondere rol in de steden, dorpen en wijken te kunnen vervullen.