Standpunten

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De Raad Nederlandse Detailhandel heeft samen met andere partijen (Tuinbranche Nederland, Nefyto en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) in februari 2017 de Green Deal verantwoord gebruik gewasbeschermingsmiddelen ondertekend. Ook is de RND met andere brancheverenigingen en de overheid in gesprek over een toolkit “Voorlichting particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden”.

Deze Green Deal heeft betrekking op het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen voor particulier gebruik, zijnde de gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik als bedoeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De particulier kan deze gewasbeschermingsmiddelen gebruiken in de tuin, een moes- of volkstuin en in en om het huis.
1. Partijen willen met deze Green Deal bereiken dat de particulier zodanig geïnformeerd en gemotiveerd is dat hij bij het voorkomen en bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden: a. invulling geeft aan de volgende voorkeursvolgorde; b. bij de keuze voor gewasbeschermingsmiddelen, deze zorgvuldig en verantwoord gebruikt overeenkomstig het etiket; c. geen gebruik maakt van middelen die niet voor dit doeleinde zijn toegelaten.
2. Partijen willen met deze Green Deal voorts bereiken dat de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de particulier wordt beperkt door beperking van de verpakkingsgrootte, het stimuleren van het gebruik van ready-to-use producten en vereenvoudiging van etiketteksten.
3. Partijen willen tevens met deze Green Deal bereiken dat de sector innoveert in middelen met een zo laag mogelijk risico, zodat de particulier daarover de beschikking heeft en daarvan gebruik maakt binnen de hiervoor genoemde voorkeursvolgorde.

Ook is de RND met andere brancheverenigingen en de overheid in gesprek over een toolkit “Voorlichting particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden”. Aanleiding hiervoor was een onderzoek dat de toenmalige staatssecretaris van Milieu heeft laten uitvoeren naar de haalbaarheid en voorwaarden voor het invoeren van een kassa-check voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dit onderzoek was weer een reactie op een meerderheid in de Tweede Kamer die het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en producten met biociden wil terug dringen en de consumentenvoorlichting verbeteren.

De RND vindt een “kassacheck” niet een geëigend middel is om te komen tot een verbeterde consumentenvoorlichting op het gebied van het goed en verantwoord toepassen van bestrijdingsmiddelen. Ook andere brancheorganisaties hebben aangegeven niet voor het invoeren van een kassacheck te zijn. De Tweede Kamer wil hoe dan ook het particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen terug dringen. Om dit te realiseren hebben de RND en de andere partijen die bij dit onderzoek betrokken zijn hebben de intentie uitgesproken om samen met andere betrokken partijen, een rol te spelen in een consumentenvoorlichting in relatie tot een juist en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De detailhandel kan hier een bijdrage aan leveren. Voorwaarde hiervoor is dat alle betrokken partijen in de keten (producenten, leveranciers, overheid en Milieu Centraal) hier aan meedoen zodat eenduidige gevalideerde informatie aan de consument gecommuniceerd kan worden.

RND is daarnaast deelnemer in het Platform Biociden (www.platformbiociden.nl). Het platform is in 2000 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de biocidensector te behartigen.