Standpunten

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De Raad Nederlandse Detailhandel heeft samen met andere partijen (Tuinbranche Nederland, Nefyto en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) in februari 2017 de Green Deal verantwoord gebruik gewasbeschermingsmiddelen ondertekend. Ook is de RND met andere brancheverenigingen en de overheid in gesprek over een toolkit “Voorlichting particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biociden”.

Deze Green Deal heeft betrekking op het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen voor particulier gebruik, zijnde de gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik als bedoeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

De particulier kan deze gewasbeschermingsmiddelen gebruiken in de tuin, een moes- of volkstuin en in en om het huis.
1. Partijen willen met deze Green Deal bereiken dat de particulier zodanig geïnformeerd en gemotiveerd is dat hij bij het voorkomen en bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden: a. invulling geeft aan de volgende voorkeursvolgorde; b. bij de keuze voor gewasbeschermingsmiddelen, deze zorgvuldig en verantwoord gebruikt overeenkomstig het etiket; c. geen gebruik maakt van middelen die niet voor dit doeleinde zijn toegelaten.
2. Partijen willen met deze Green Deal voorts bereiken dat de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de particulier wordt beperkt door beperking van de verpakkingsgrootte, het stimuleren van het gebruik van ready-to-use producten en vereenvoudiging van etiketteksten.
3. Partijen willen tevens met deze Green Deal bereiken dat de sector innoveert in middelen met een zo laag mogelijk risico, zodat de particulier daarover de beschikking heeft en daarvan gebruik maakt binnen de hiervoor genoemde voorkeursvolgorde.

De Green Deal wordt op dit moment geëvalueerd.

RND heeft verder samen met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en andere brancheverenigingen op 31 augustus 2020 de publiekscampagne ‘Beter gebruik van bestrijdingsmiddelen’ gelanceerd. Ongeveer 42 procent van de mensen gebruikt chemische bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte in en om hun huis terwijl 64 procent weet dat dit schadelijk kan zijn voor de eigen gezondheid, die van kinderen, huisdieren en belangrijke insecten. Het voorkomen van plaagdieren, schimmel of groene aanslag is effectiever dan het bestrijden met chemische middelen. Ook is dit beter voor mens, dier en milieu.

Tijdens de campagne worden consumenten geïnformeerd hoe je hoe je chemische bestrijdingsmiddelen op een veilige manier inzet en hoe je op een natuurlijke manier ongedierte, groene aanslag en schimmels bestrijdt. Onjuist en niet noodzakelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan zo worden beperkt. De campagne is een initiatief van Milieu Centraal, een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten informeert over milieu en energie in het dagelijkse leven.

Daarnaast hebben partijen binnen de doe-het-zelfbranche en tuinbranche – leveranciers, retailers en andere brancheorganisaties – samen met Natuur & Milieu afspraken gemaakt om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren te ontmoedigen. De ‘Ambitie Gewasbescherming Particulier Gebruik’ loopt van 2020 tot 2024 en vormt een integraal plan om de consumentenvoorlichting te verbeteren, personeel daarvoor op te leiden en onder andere de verkoop van glyfosaat naar nul terug te brengen. Deze ambitie draagt zo bij aan het verduurzamen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren.

RND is deelnemer in het Platform Biociden (www.platformbiociden.nl). Het platform is in 2000 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de biocidensector te behartigen.