Nieuws

Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie

De VGT is verheugd dat een brede coalitie van vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid  met de brancheorganisaties in de mode- en textiel een convenant over internationaal verantwoord ondernemen heeft afgesloten. De tekst van het convenant is een verbreding en verdieping van het plan van aanpak dat de VGT samen met brancheorganisaties INretail en MODINT in 2013 publiceerde (www.gidrd.nl). Het gaat verder dan het plan van aanpak omdat het een verplichtender karakter kent voor bedrijven, maar met deze coalitie wordt het ook een daadwerkelijk gedeelde agenda. Uitgangspunten voor het convenant zijn 1) binnen een termijn van 5 jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken, 2) individuele bedrijven handvatten te bieden om risico’s aan te pakken en 3) gezamenlijke activiteiten en projecten voor die problemen die bedrijven zelf niet geheel en/of alleen op kunnen lossen. Volgens de VGT is dit convenant een nieuwe, concrete en ambitieuze stap voorwaarts. De komende drie maanden zullen de brancheorganisaties, Rijksoverheid en andere partijen bedrijven benaderen om het convenant te tekenen en voldoende startfinanciering te vinden.

Vandaag presenteert een brede coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid een convenant over internationaal verantwoord ondernemen in de kleding- en textielsector. Door middel van het convenant bundelen deze partijen hun krachten om gezamenlijk te werken aan concrete verbetering en verduurzaming van de internationale kleding- en textielproductieketen. Zo willen zij problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken. De volgende stappen in dit proces zijn het zekerstellen van de financiering van het convenant en de ondertekening ervan - in juni - door ten minste 35 bedrijven in de sector, die samen minimaal 30 procent van de omzet in Nederland vertegenwoordigen. Dan zullen ook de convenantspartijen ondertekenen. Het convenant is tot stand gekomen onder leiding van de SER.

De brede coalitie bestaat uit de brancheorganisaties VGT, Modint en Inretail, de vakbonden FNV en CNV, de rijksoverheid en de maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid en Stichting Vier Voeters. Zij hebben afgesproken om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan:

  • bescherming tegen discriminatie
  • bescherming tegen kinderarbeid
  • bescherming tegen gedwongen arbeid
  • betekenisvolle dialoog met onafhankelijke vertegenwoordigers van werknemers
  • realiseren van een leefbaar loon
  • veilige omstandigheden en gezondere omgeving voor werknemers
  • vermindering van negatieve milieu-impact door besparing op grondstoffen en realisatie van circulaire economie
  • minder gebruik van water, energie en chemicaliën; minder chemisch afval en afvalwater
  • voorkomen van dierenleed

Samenwerking

De partijen zien volop kansen om samen te werken aan doelen die zij individueel moeilijk kunnen realiseren, zoals een loon waar mensen goed van kunnen rondkomen, sterkere vakbonden en het terugdringen van (veel) te lange werkdagen. Zo gaan deelnemende bedrijven uitzoeken welke problemen er zijn bij hun leveranciers in de hele keten en jaarlijks een verbeterplan opstellen met concrete doelen voor de periode van 3 tot 5 jaar. De verbeterplannen zullen worden beoordeeld op kwaliteit en ambitie. De betrokken vakbonden en maatschappelijke organisaties ondersteunen de gezamenlijke verbeterprogramma’s met hun kennis en expertise en betrekken hun lokale partners bij de uitvoering. De overheid zal onder andere trachten met overheden in productielanden afspraken te maken over versterking van hun arbeidsinspectie. Lokale partners kunnen, als ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden, terecht bij een klachtencommissie. Deze doet bindende uitspraken.

Openheid

Ieder jaar zullen partijen gezamenlijk verslag doen van de activiteiten in het kader van het convenant en de geboekte resultaten. Vanaf het derde jaar gaan de individuele deelnemende bedrijven ook afzonderlijk publiek communiceren.

zie de kantlijn voor de tekst van het convenant (PDF).